Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Uzdevumi

1. Attīstīt prasmi izvirzīt mērķus un tos sasniegt:

    1.1. Personiskajā dzīvē;

    1.2. Mācību priekšmetu apguvē.

2. Veicināt pašvadītu mācīšanos, izmantojot aktīvās un kognitīvas

aktivācijas mācīšanās stratēģijas.

3. Kvalitatīvai atgriezeniskajai saitei pilnveidot digitālās sadarbības prasmes, rīkus, platformas.

4. Sākumskolas audzēkņus iesaistīt robotikas pulciņā – veicināt programmēšanas iemaņas.

5. Pilnveidot skolēnu un vecāku mēdijpratību.

 

Skolā tiek īstenotas

  •   Vispārējās pirmskolas izglītības programma – kods 01011111
  •   Pamatizglītības programma – kods 21011111
  •   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611 
  •   Speciālās pamatizglītības programma  izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai citiem funkcionāliem traucējumiem – kods 21015911