Dokumenti un veidlapas

Lai skatītu atbalsta komisijas darba organizācijas un sadarbības reglamentu, spied šeit!

Lai skatīu Galēnu pamatskolas padomes reglamentu, spied šeit!

Lai skatītu skolas algoritmu vardarbības prevencijā, spied šeit!

Lai skatīu pedagoģiskās padomes reglamentu, spied šeit!

Lai skatītu izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtību, spied šeit!

Lai skatītu mācību procesam obligātās dokumentācijas aizpildīšanas kārtību, spied šeit!

Lai skatītu skolēnu padomes reglamentu spied šeit!

Lai skatītu Galēnu pamatskolas nolikumu spied šeit!