You are currently viewing Nozīmīgais miegs

Nozīmīgais miegs

24.janvārī Mazos rūķīšus apciemoja Galēnu bibliotēkas bibliotekāre , kas bērniem lasīja Aleksandra Štefensmeijera grāmatu par gotiņu Lizeloti, kurai nenāca miegs. Tika arī nolasīts Preiļu novada Stabulnieku bibliotekas vadītājas Anitas Betleres rakstītais dzejolis ,,Spilvena zvērests” no grāmatas ,,Neparastie mājinieki”, un bērniem noslēgumā bija iespēja izkrāsot dzejoļa ilustrāciju, ko zīmēja Dagnis Stikāns. Liels paldies Anitai Kokinai par jauko aktivitāti.